2021/06 - Dự án Nhà máy Bình Dương - Lắp đặt hệ thống đo thân nhiệt, chống dịch nhà máy trên 1000 công nhân

Ngày đăng: 26/05/2022
 

 

Bài viết liên quan