Lọc theo thương hiệu

  • IQ
  • Okview

Lọc theo chủng loại

  • Phần mềm, nền tảng

Phần mềm giảng dạy tương tác

Phần mềm giảng dạy tương tác

..

Phần mềm giảng dạy tương tác 3D - cho màn hình, bảng tương tác

  • Hỗ trợ cấp 1,2,3 theo quy định của Bộ Giáo Dục Việt Nam
  • Ứng dụng quốc tế phiên bản Việt Nam, tiếng Việt
  • Kiến thức Việt Nam và cả kiến thức Quốc Tế
  • Sử dụng cho màn hình, bảng tương tác 
  • Nội dung da dạng nhiều bộ môn , hình ảnh 3D
  • Hỗ trợ giáo viên soạn bảng giảng
  • Hỗ trợ kiểm tra học sinh ở nhà

Phần mềm giáo dục IQ KitsMemos

Phần mềm hỗ trợ dạy học, giảng bài thuyết trình hỗ trợ cho các màn hình tương tác thương hiệu IQTouch , đa dạng tính năng